OTHER MAJOR EXHIBITION
Showa Tenno Tairei Kinen Kobijutsu Taikan, 1929

Curator(s): Kyoto National Museum