OTHER MAJOR EXHIBITION
Tokubetsuten : Tottori gadan no genryu o saguru: Shiseki, Okyo to Hijikata Torei ten (Special exhibition: the roots of the Tottori painters' circle: Okyo, Shiseki, and Hijikata Torei)