OTHER MAJOR PUBLICATION
Shincho Nihon bijutsu bunko 18 Sakai Hoitsu

Tamamushi Satoko, SHINCHO NIHON BIJUTSU BUNKO 18 SAKAI HOITSU, Shinchosha, Tokyo, 1997.