OTHER MAJOR PUBLICATION
Nihon no bijutsu 12 No. 463 Sakai Hoitsu to Edo Rinpa no bigaku (Art of Japan 12, No. 463 Sakai Hoitsu and the aesthetics of Edo Rinpa)

Kobayashi Tadashi, NIHON NO BIJUTSU 12 NO. 463 SAKAI HOITSU TO EDO RINPA NO BIGAKU (ART OF JAPAN 12, NO. 463 SAKAI HOITSU AND THE AESTHETICS OF EDO RINPA), Shibundo, Tokyo, 2004.