OTHER MAJOR PUBLICATION
Bunjin Ike no Taiga kenkyu: Chugoku bunjin shishoga "sanzetsu" no Nihon-teki juyo (Studies on literatus Ike no Taiga: the Japanese reception of Chinese poetry paintings)

Cheng Li-yun, BUNJIN IKE NO TAIGA KENKYU: CHUGOKU BUNJIN SHISHOGA "SANZETSU" NO NIHON-TEKI JUYO (STUDIES ON LITERATUS IKE NO TAIGA: THE JAPANESE RECEPTION OF CHINESE POETRY PAINTINGS), Hakuteisha, Tokyo, 1997.