OTHER MAJOR PUBLICATION
Haijin no shoga bijutsu 11, Edo no gajin (The art of calligraphy by poets, Vol. 11, Painters from Edo)

Suzuki Susumu, HAIJIN NO SHOGA BIJUTSU 11, EDO NO GAJIN (THE ART OF CALLIGRAPHY BY POETS, VOL. 11, PAINTERS FROM EDO), Shueisha, Tokyo, 1980.