OTHER MAJOR PUBLICATION
Ike no Taiga sakuhinshu (Collected works of Ike no Taiga)

IKE NO TAIGA SAKUHINSHU (COLLECTED WORKS OF IKE NO TAIGA), Chuo Koron Bijutsu Shuppan, Tokyo, 1960.