OTHER MAJOR PUBLICATION
"Ando Hiroshige hitsu Bushu Suzumegaura zu" (A Painting of Suzumegaura in Musashi Province by Ando Hiroshige)

"ANDO HIROSHIGE HITSU BUSHU SUZUMEGAURA ZU" (A PAINTING OF SUZUMEGAURA IN MUSASHI PROVINCE BY ANDO HIROSHIGE), in Kokka Magazine, no. 237, Kokkasha, Tokyo, 1910.