OTHER MAJOR PUBLICATION
Rinpa 4 Jinbutsu (Literary Figures)

Murashige Yasushi, ed., RINPA 4 JINBUTSU (LITERARY FIGURES), Shikosha, Kyoto, 1991.