OTHER MAJOR PUBLICATION
Suiboku bijutsu taikei suppl. 1 Nihon no Nanga (Arts of Ink Painting suppl. 1 Japanese Nanga)

Yoshizawa Tadashi, SUIBOKU BIJUTSU TAIKEI SUPPL. 1 NIHON NO NANGA (ARTS OF INK PAINTING SUPPL. 1 JAPANESE NANGA), Kodansha, Tokyo, 1976.