OTHER MAJOR PUBLICATION
Nihon no bijutsu No. 114 Ike Taiga (Art of Japan, No. 114 Ike Taiga)

Suzuki Susumu, ed., NIHON NO BIJUTSU NO. 114 IKE TAIGA (ART OF JAPAN, NO. 114 IKE TAIGA), Shibundo, Tokyo, 1975.