OTHER MAJOR PUBLICATION
Gendai no Togei vol. 12: Yagi Kazuo, Suzuki Osamu, Kamoda Shoji

Hamada Shoji et al., eds., GENDAI NO TOGEI VOL. 12: YAGI KAZUO, SUZUKI OSAMU, KAMODA SHOJI, Kodansha, Tokyo, 1975.