OTHER MAJOR PUBLICATION
"The Gitter Collection" issue, Kokka special feature, vol. 1406, no. 118-5

Kobayashi Tadashi, Ozawa Hiromu, Yamamoto Yukari, Kono Motoaki, Sato Yasuhiro, Matsushima Jin, Mori Michihiko, Maeda Maiko, and Shimao Arata, "THE GITTER COLLECTION" ISSUE, KOKKA SPECIAL FEATURE, VOL. 1406, NO. 118-5, Kokkasha, Tokyo, December 2012.