OTHER MAJOR PUBLICATION
Sannoso zohin tenkan zuroku No. 180 (catalog of the Osaka Bijutsu Club)

SANNOSO ZOHIN TENKAN ZUROKU NO. 180 (CATALOG OF THE OSAKA BIJUTSU CLUB), Osaka Bijutsu Kurabu, Osaka, November 1935.