OTHER MAJOR PUBLICATION
Nikuhitsu ukiyoe shusei (Collected ukiyoe paintings)

Kaneko Fusui, NIKUHITSU UKIYOE SHUSEI (COLLECTED UKIYOE PAINTINGS), Mainichi Shimbunsha, Tokyo, 1977.