OTHER MAJOR PUBLICATION
Edo no fasshon, kaikan kinen ten 1: Nikuhitsu ukiyoe ni miru onnatachi no yosooi (Fashion of Edo: Women's dress in ukiyoe paintings)

EDO NO FASSHON, KAIKAN KINEN TEN 1: NIKUHITSU UKIYOE NI MIRU ONNATACHI NO YOSOOI (FASHION OF EDO: WOMEN'S DRESS IN UKIYOE PAINTINGS), Azabu Museum of Arts and Crafts, Tokyo, 1989.

RELATED EXHIBITION: