OTHER MAJOR PUBLICATION
"Sotatsu-ten" (Sotatsu exhibition) newspaper article

Nihon Keizai Shinbun, "SOTATSU-TEN" (SOTATSU EXHIBITION) NEWSPAPER ARTICLE, Nihon Keizai Shinbun, Tokyo, 1966.