OTHER MAJOR PUBLICATION
"Onna mitate shinoukoushou zu" (Mitate painting of Women of the Four Classes)

Kobayashi Tadashi, "ONNA MITATE SHINOUKOUSHOU ZU" (MITATE PAINTING OF WOMEN OF THE FOUR CLASSES), in Kokka 1165, Kokkasha, Tokyo, Japan, 1991.