OTHER MAJOR PUBLICATION
Taiga to Okyo: Edo no kaiga III, kenchiku II (Taiga and Okyo: Edo painting III, architecture II), Nihon Bijutsu zenshu 19

Kobayashi Tadashi, Sasaki Johei, Okawa Naomi, TAIGA TO OKYO: EDO NO KAIGA III, KENCHIKU II (TAIGA AND OKYO: EDO PAINTING III, ARCHITECTURE II), NIHON BIJUTSU ZENSHU 19, Kodansha, Tokyo, 1993.