OTHER MAJOR PUBLICATION
Nihon no bijutsu 9 No. 256 Ito Jakuchu (Art of Japan 9, No. 256 Ito Jakuchu)

Sato Yukihiro, NIHON NO BIJUTSU 9 NO. 256 ITO JAKUCHU (ART OF JAPAN 9, NO. 256 ITO JAKUCHU), Shibundo, Tokyo, 1987.