OTHER MAJOR PUBLICATION
Shincho Nihon bijutsu bunko 12 Ito Jakuchu

Kobayashi Tadashi, SHINCHO NIHON BIJUTSU BUNKO 12 ITO JAKUCHU, Shinchosha, Tokyo, 1996.