OTHER MAJOR PUBLICATION
Kobijutsu tokushu 34 Ishoku no gaka (Ancient Art Vol. 34 Eccentric artists, special edition)

KOBIJUTSU TOKUSHU 34 ISHOKU NO GAKA (ANCIENT ART VOL. 34 ECCENTRIC ARTISTS, SPECIAL EDITION), Sansaisha, Tokyo, 1971.